GDPR a ochrana osobných údajov PRO-AQUA

vodný vysávač, vodný vysavač rainbow cena, vodný vysavac hyla cena, vodny vysavac vivenso cena, vodny vysavac karcher, vodny vysavac so separatorom, vodný vysavač zepter cleansy, bezsáčkový vodný vysávač, najlepšie vysávače

Sledujte nás: Facebook

GDPR - ochrana osobných údajov

  1. Záujemca udeľuje firme PRO-AQUA Slovensko s.r.o. potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje PRO-AQUA Slovensko s.r.o. tento súhlas do odvolania, najviac na 50 rokov.
  2. PRO-AQUA Slovensko s.r.o. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri kontaktovaní Záujemcov v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov PRO-AQUA Slovensko, s.r.o., či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ.
  3. PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
  4. PRO-AQUA Slovensko s.r.o. spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.
  5. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponukách PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu.
    O zrušenie tejto služby môže Záujemca požiadať elektronickou poštou na adrese: proaqua.slovensko@gmail.com.
  6. Odosielanie je realizované prostredníctvom portálu www.mailchimp.com, ktorému sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno a priezvisko Záujemcu.
  7. Záujemca môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: proaqua.slovensko@gmail.com. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
  8. PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. využíva funkciu "cookies" od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe "cookies" slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba "cookies" zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači zakázaním cookies.

Zásady ochrany osobných údajov

Späť